Copyrights

en andere rechten op (onderdelen) van de website

Tax Consult Network (hierna TCN) TCN is een in 2012 op naam van Stichting Tax Consult Network te Amsterdam ontwikkeld (beeld)merk in de Benelux en wordt aldaar en in andere landen gebruikt. Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van TCN op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.

De rechten met betrekking tot deze website (alle onderdelen daaronde begrepen, waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, teksten, foto’s, e.d. ) en alle publicaties waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden – waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven, e.d. -, berusten uitsluitend bij TCN, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TCN niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, voor welk doel en in welke vorm dan ook te (doen) bewerken of te vermenigvuldigen. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website en publicaties voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.